DISCLAIMER

OOSTZEE ontwerp & omgeving heeft deze website met de grootste zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de getoonde informatie. OOSTZEE ontwerp & omgeving kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de getoonde informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.


 

PRIVACYVERKLARING

OOSTZEE ontwerp & omgeving, gevestigd aan Statenlaan 8,6828 WE Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

W. Hijmans is de contactpersoon van OOSTZEE ontwerp & omgeving voor alle vragen/verzoeken die verband houden met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hij is te bereiken per mail k.visser@oostzee.nl of per mobiel 06-46 19 23 41.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

OOSTZEE ontwerp & omgeving verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
  • BSN-nummer van werknemers

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website / ons bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onze contactpersoon W. Hijmans, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

OOSTZEE ontwerp & omgeving verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw facturen en verzending van onze facturen
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of infomails, die verband houden met onze werkzaamheden/producten
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • OOSTZEE ontwerp & omgeving verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte/afdracht wettelijke premies, etc

 

Geautomatiseerde besluitvorming

OOSTZEE ontwerp & omgeving neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OOSTZEE ontwerp & omgeving daar tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

OOSTZEE ontwerp & omgeving bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens met betrekking tot opdrachten : 5 jaar na voltooiing opdracht
  • Persoonsgegevens met betrekking tot sollicitaties: 4 maanden na ontvangst
  • Persoonsgegevens met betrekking tot werknemers: 5 jaar na beëindiging/afloop dienstbetrekking

Deze gegevens worden na het verstrijken van deze termijnen uit onze databestanden verwijderd. Wij bewaren geen persoonsgegevens op papier.  Alle papieren documenten met persoonsgegevens worden direct na ontvangst gedigitaliseerd, gearchiveerd en hierna vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

OOSTZEE ontwerp &  omgeving verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. OOSTZEE ontwerp & omgeving gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OOSTZEE ontwerp & omgeving en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze contactpersoon W. Hijmans.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een digitale kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

OOSTZEE ontwerp & omgeving wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

OOSTZEE ontwerp & omgeving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon K. Visser.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op  27 januari 2022.