• Detailhandel
  • Vierakkerse Laak
  • Verbeelding Bestemmingsplan
  • Verbeelding Bestemmingsplan
  • Timmerbedrijf Hekkehorst

Bedrijventerrein De Stoven

Het bestemmingsplan 'Revelhorst - De Stoven 2011' is een integrale herziening van de bestemmingsplannen die voor de bedrijventerreinen 'De Stoven', 'Revelhorst' en een deel van het ziekenhuisterrein van de Gelre ziekenhuizen rechtsgeldig zijn. Het nieuwe bestemmingsplan past in het programma van de gemeente Zutphen voor de actualisering en digitalisering van de bestemmingsplannen. Het plangebied ligt aan de zuidrand van Zutphen aan weerszijden van de rondweg N348/N314. De noordgrens van het plangebied wordt grotendeels gevormd door de Laan van Eme en de zuidgrens wordt gevormd door de Vierakkersestraatweg. Het onderstaande kaartje brengt de globale ligging van het gebied binnen de bebouwde kom van Zutphen in beeld.