Centrumvisie

De Vereniging Silvolds Belang wil de aantrekkelijkheid van het dorp behouden en waar mogelijk verbeteren. De Vereniging is, als dorpsbelangenorganisatie, de initiatiefnemer van het dorpsplan “Silvolde onder de loep”, dat is opgesteld in samenwerking met de Vereniging Kleine Kernen (VKK).

Een wezenlijk onderdeel van het dorpsplan is het centrumgebied van Silvolde. Op initiatief van de Verening Silvolds Belang werden inwoners van Silvolde uitgenodigd om in diverse thema-werkgroepen mee te denken over de toekomst van Silvolde.

OOSTZEE ontwerp & omgeving was tijdens deze bijeenkomsten aanwezig en heeft eenieders inbreng geïnventariseerd. De bevindingen zijn vervolgens stedenbouwkundig vertaald en in de Centrumvisie Silvolde opgenomen. De visie laat zien op welke wijze het dorpshart als ontmoetingsplaats en brandpunt van sociale activiteit kan gaan fungeren. De Centrumvisie is een inspiratiebron, waaruit ideeën kunnen worden gehaald om per locatie verbeteringen aan te brengen.