• inrichtingsplan Kerkeakkers
  • profiel groenzone
  • inrichtingsplan Kerkeakkers
  • profiel groenzone
  • Beplanting groenstrook

Groenzone Kerkeakkers

Langs een gedeelte van de doorgaande weg Kerkeakkers staan ter hoogte van Hemelrijk aan één zijde een dubbele rij elzenbomen. Tussen het fietspad en trottoir en de woonkavels van Hemelrijk staan de bomen erg dicht op de erfgrens van de kavels.

De gemeente heeft van verschillende aanwonenden begrepen dat de bomen voor overlast zorgen en wil graag de bomenstructuur op het tracé Kerkeakkers tussen de rotonde Lange Dreef tot het kruispunt Valburgseweg nader bestuderen. OOSTZEE ontwerp & omgeving is gevraagd om samen met de bewoners mee te denken over een mogelijke herinrichting van deze smalle groenzone.

Samen met een groep enthousiaste omwonenden hebben we in een ontwerpteam alle ideeën en wensen geïnventariseerd. Vervolgens hebben we al discussiërend en tekenend diverse ideeën op papier gezet en uitgewerkt in twee inrichtingsvarianten. Uitgangspunt was dat niet alle elzen gekapt zouden worden. Samen met bewoners is er gekeken welke bomen behouden konden blijven.

Tijdens een druk bezochte inloopmiddag hebben omwonenden unaniem gekozen voor de variant met lage heesterbeplanting. In het voorjaar van 2017 is door de gemeente het plan uitgevoerd.