Inpassingsplan rondweg n348

De huidige provinciale weg N348 loopt door de bebouwde kom van Zutphen-Noord en Eefde. Er zijn problemen op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en doorstroming. Bovendien is de bereikbaarheid van het bedrijventerrein De Mars is Zutphen onvoldoende.De aanleg van een nieuwe rondweg moet de situatie verbeteren, zowel voor het verkeer als voor de inwoners van Zutphen en Eefde. Voor dit tracé is gekozen na uitvoerig onderzoek. In een MER (milieu effect rapport) zijn verschillende tracés met elkaar vergeleken.

OOSTZEE maakte in opdracht van de provincie Gelderland het inpassingsplan (een provinciaal bestemmingsplan). Provinciale Staten van Gelderland hebben op 2 juni 2010 het inpassingsplan vastgesteld. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft alle beroepen die tegen het plan waren ingediend ongegrond verklaard. Het plan is daarmee onherroepelijk. De provincie start in april 2011 met de aanleg van de weg. Op 14 december 2012 is de weg in gebruik genomen.

Opdrachtgever: gemeente Gelderland