• Inrichtingsplan Bredestraat Noord Herveld
  • Vogelvlucht nieuw boerenerf noord
  • Vogelvlucht nieuw boerenerf zuid
  • Beplantingsplan Bredestraat Noord Herveld

Boerenerf De Cruimelhoeve

Ten oosten van het dorp Zetten ligt de voormalige boerderij “De Cruimelhoeve”. Een vervallen boerderij met opstallen in het stroomruglandschap. De initiatiefnemer is voornemens om twee nieuwe, vrijstaande woningen te bouwen na sloop van alle bedrijfsgebouwen en de bedrijfswoning op het perceel. De gemeente Overbetuwe is bereid medewerking te verlenen aan het initiatief onder voorwaarde dat een landschappelijke inpassing plaatsvindt volgens het landschapsontwikkelingsplan.

Het voorerf is formeel ingericht met aan de voorzijde een sier- en moestuin, een lage knip- en scheerheg (1.20 meter) en aan de oostzijde, meer naar achteren een hoge knip- en scheerheg daar waar privacy gewenst is. Een enkele solitaire boom langs de oprit completeren het voorerf.

Op de kavels zijn verschillende bomen toegepast. Ze staan los verspreid en ogenschijnlijk willekeurig, dat is ook de bedoeling, maar er zitten wel degelijk gedachtes achter. Aan de voorzijde staan twee bestaande walnoten om het bouwvolume visueel wat te breken vanaf de weg. Op het erf staat een zwarte els als accent bij de schuurwoning. Aan de achterzijde van de woningen, nabij het terras, staat telkens een boom die eventueel voor beschutting zorgt, en voor een geborgen plek op het terras. Verder staan er bomen op de tuingrens die diepte geven aan de tuin. Het betreft allemaal inheemse soorten die, zeker omdat ze solitair staan, uit kunnen groeien tot monumentale en karakteristieke bomen.

De weide ten oosten van de nieuw te bouwen boerderijwoning leent zich bij uitstek voor een nieuwe hoogstamboomgaard. Hierdoor ontstaat er een karakteristieke ritme tussen de open weides, kleine boomgaarden en de bebouwing. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt draagt de boomgaard bij. Vroeger kwamen er veel hoogstamboomgaarden voor rond het erf.

Aan de zuidwestzijde van de woonerven zijn struweelhagen met streekeigen beplanting toegepast. Hierdoor blijft er voldoende privacy ten opzichte van de naastgelegen woonerf. Het landschap aan de oost- en zuidzijde wordt bewust open gelaten om de karakteristieke zichtrelatie tussen open landschap en besloten woonkavels te behouden en versterken.