• Gemiddeld scenario: moestuinen met kaswoningen
  • Huidige situatie Oosterspoorbaan
  • Bestaande situatie tussen Sterrenwijk en IBB
  • Pioniersfase met speeltuinen, moestuinen, skatebanen en ontmoeting
  • Climaxfase: een lineair park met buitenhuizen of serrewoningen
  • Pioniersfase en climaxfase: stadswoningen met parkeerkelder
  • De oosterpoort: woningbouw als nieuwe poort van de stad Utrecht

Oosterspoorbaan

De Oosterspoorbaan is een van de oudste spoorwegtracés van Nederland. Het tracé wordt niet meer regulier gebruikt, maar verbindt nog wel het goed bezochte Spoorwegmuseum met het Utrecht CS. Omdat de Oosterspoorbaan doorsneden wordt door het tracé van de toekomstige HOV-verbinding tussen Utrecht CS en de Uithof wordt het zuidelijke deel onbruikbaar voor treinverkeer. Pro-rail heeft aan de samenwerkingspartners OOSTZEE en Haver Droeze gevraagd om de ontwikkelingsmogelijkheden van de vrijkomende gronden te schetsen.

Bij een dergelijke verkenning kijken wij eerst achteruit, alvorens onze blik naar voren te richten. Wij hebben eerst randvoorwaardenkaarten opgesteld om de voornaamste ruimtelijke en planologische beperkingen inzichtelijk te maken. Met deze goede basis hebben we vervolgens reële mogelijkheden geschetst voor zowel de lijn als geheel, als de verschillende deellocaties in een ruimere omgeving.

De gevonden mogelijkheden hebben we niet vertaald naar een plan. De oude lijn is zowel in functionele, economische als emotionele zin ingebed in de stad en kan alleen in harmonie met de omgeving worden getransformeerd naar een volgend stadium. Om grip te krijgen op deze transformatie hebben wij gebruik gemaakt van de successie-benadering uit de biologie. Dit heeft geresulteerd in beeldende scenario’s die de ontwikkelingsmogelijkheden voor de korte en lange termijn, bij zowel een ingrijpend als behoudende aanpak, inzichtelijk maken.